Polityka prywatności

                                     POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.sinadsc.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Zakład
Elektroniki i Radiokomunikacji SINAD S.C. z siedzibą w Częstochowie
(42-217), ul. Pułaskiego 100/120, NIP: 5732786936, REGON: 241374573,
zwana dalej Sinadsc.pl.
3. Dane osobowe zbierane przez Sinadsc.pl za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
również RODO.
4. Sinadsc.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności
Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.


§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna.

1. Sinadsc.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób
fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa
prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają
ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do
udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na
obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi
organami państwowymi.

10.
Przekazanie danych osobowych do Sinadsc.pl jest dobrowolne, w związku
z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem,
że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji
uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku
składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie
i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo
są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta Sinadsc.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy
usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień
umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Sinadsc.pl co do
celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)
albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
(administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Sinadsc.pl korzysta z dostawców, którzy
przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Sinadsc.pl. Należą
do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe,
dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu
w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii
marketingowych;

b) Administratorzy. Sinadsc.pl korzysta z dostawców, którzy nie
działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
Sinadsc.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń jakie może podnosić Sinadsc.pl i jakie mogą być podnoszone
wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
Sinadsc.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po
tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe
mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym
podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej
usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);
c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego
dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji
płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul.
Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399.
6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego
dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji
płatności spółce Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul.
Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.7.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania
Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania
Sklepem Internetowym.

8. W przypadku skierowania żądania Sinadsc.pl udostępnia dane osobowe
uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom
organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
są one przez Sinadsc.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej
Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik
cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas
wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten
plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają
dostosowywać oferowane przez Sinadsc.pl produkty do indywidualnych
preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep
Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. Sinadsc.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub
wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputera Klientów.

3. Sinadsc.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Sinadsc.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej
opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami,
które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Przeglądarka Internet Explorer
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.

7. Sinadsc.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez
dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.
zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest
wykorzystywany przez Sinadsc.pl przy diagnozowaniu problemów
technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu,
z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja
przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego,
a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji
obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do
przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
Sinadsc.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na
nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Sinadsc.pl.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
Sinadsc.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług
lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sinadsc.pl może
świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sinadsc.pl przetwarza
jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing
produktów i usług Sinadsc.pl, prowadzenie statystyki korzystania
z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz
ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie
satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Sinadsc.pl nie będzie miał
innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane
osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których,
Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
Państwa członkowskiego, któremu Sinadsc.pl podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sinadsc.pl może
zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak
również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
któremu podlega Sinadsc.pl. Dotyczy to w szczególności danych
osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z korzystaniem z usług Sinadsc.pl, czy też dodatkowo
adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru
zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna:
art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. Sinadsc.pl nie będzie też wysyłał żadnych
komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas Sinadsc.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas
potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Sinadsc.pl spełnia żądanie albo odmawia jego
spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań – Sinadsc.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu
miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta
uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym
przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10 Klient ma prawo żądać od Sinadsc.pl przekazania kopii standardowych. klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki
Prywatności.
11 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. Sinadsc.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas
przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta
Klienta w Serwisie. Sinadsc.pl stosuje certyfikat SSL wystawiony przez
jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa
i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. Sinadsc.pl nie wysyła przypomnienia hasła.
Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła
należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie
pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma
wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego
formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient
będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. Sinadsc.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji
elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności
hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Sinadsc.pl poinformuje
Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
sinadsc@hot.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2022 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl